Четвъртък, 27 Юни 2019 19:18

Писмо до председателите относно оръжията

Господин Председател,
Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.37 от 07 май 2019 г. са в действие изменения и допълнения на ЗОБВВПИ касаещи ловните сдружения и членовете ловци.
Предлагаме на вашето внимание няколко от основните промени с цел запознаване на вашите членове:
1. Дава се възможност за закупуване на късо нарезно оръжие за лов:
- В чл. 6, ал.З, т. 2 -огнестрелни оръжия за лов - дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина над 51 сантиметра, и до 300 броя боеприпаси за всяко оръжие, дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев и до 100 броя боеприпаси за всяко оръжие и късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко оръжие;
2. Отменя се досегашната практика за три нарушения на обществения ред включващи фишове или актове по закона за движения по пътищата да се отнема ловното оръжие:
- В чл. 58., ал. 1 Разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се
издават на лице:
_ т 2. което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него има обвинение за такова престъпление; за български граждани тези обстоятелства се проверяват служебно;
Отменят се т. 6 и т. 7 а именно:
- т. 6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) което през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване;
- т. 7. което през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за което са му налагани административни наказания;

3. Забранява се употребата на пълнители за ловни карабини с вместимост
над 10 патрона и има предвидена санкция :
- В чл. 60. , ал. 4 и 4а, Забраняват се:
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия, с изключение на супресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели;
4а. (нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) придобиването, носенето и употребата на сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на зарядно устройство с капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен в случаите по чл. 5, ал, 2 и 3;
- Чл. 185, ал.(З) Който извърши нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 4а, се наказва с отнемане на разрешението за срок до една година.
4. В Чл. 77., Дава се основание да се закупи и късо нарезно оръжие и
супресори за лов, като се правят следните измения и допълнения:
- ал. 3 - При кандидатстване за разрешение за придобиване на дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.
- ал. 5. (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76.
5. Дава се възможност за предоставяне на служебно ловно оръжие на ловец, ловуващ по линията на организирания ловен туризъм, като се добавя нов чл. 80а:
- Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл. 80, могат да предоставят огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели на физически лица, ловуващи при провеждането на организиран ловен туризъм, след представянето на валидни ловен билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадени по националното законодателство на съответната държава.
(2) Предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за временно ползване се осъществява след сключването на договор, в който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срокът на ползване, проведеният инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанският район, в който ще се ползва.
(3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча, пренася огнестрелното оръжие и боеприпасите от обекта за съхранение до ловностопанския район съгласно чл. 96, ал. 4 и постоянно съпровожда ловуващото лице.
(4) При предоставянето и връщането на огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемно-предавателен протокол в два екземпляра, по един за всяка от страните.

6. Има изменение на изискванията при издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси, като вече не се изискват снимки на лицето:
- Чл. 81. (1) Извън случаите по чл. 78, за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в което отразяват информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - за служебни цели или самоотбрана, или прилагат билет за лов - за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта - за спортни цели. Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.)
3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
7. Дава се възможност на назначените лица по охраната на дивеча да съхраняват служебното си оръжие по местоживеене:
- В чл. 81 ал.(4) Служителите с контролни функции в защитените територии - изключителна държавна собственост по чл. 69 от Закона за защитените територии, служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и служителите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и в териториалните и звена по чл. 54 от Закона за рибарството и аквакултурите може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по постоянен адрес.
- ал.(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) За получаването на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:
- 1. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
- 2. съгласие на работодателя;
- 3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
8. Има ново изискване при пренасянето на ловното оръжие до мястото за ловуване и предвидени санкции при нарушаване:
- В чл.96., ал. (4) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1 и 2 - разделно. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.
- Чл. 190. (1) Лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което пренася огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал.

5 в нарушение на изискванията на чл. 96, ал. 4, се наказва с глоба в размер
50 - (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на разрешението за срок от една година.
9. Допуска се съхранение на ловното оръжие освен по постоянен и по
настоящ адрес при условията на чл. 98:
- Чл 98 Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в
метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи« се
устройства - за физическите лица на постоянния им адрес или настоящ адрес
за който е издадено удостоверение от съответната община. Когат
огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват по настоящ адрес
физическите лица подават заявление за уведомяване до съответния началник
на РУ на МВР по постоянен и по настоящ адрес.

Последни новини

  • 1
  • 2